Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Verksamhetspolicy

Elektroverkstadens grundläggande värderingar, förhållandesätt och vision inom både kvalitet och miljö är:

  • Att kreativitet, kompetens, delaktighet och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunder för företagets totala kvalitet. Samtidigt ska denna kvalitet stödja utvecklingen av både företaget och dess anställda.
  • Att policyn ska säkerställa att produkter och tjänster är vad kunden begär, är fri från fel och levererade i tid.
  • Att de arbete Elektroverkstaden utför ska ge nöjda kunder som efterfrågar våra tjänster på nytt och därmed också skapar en lönsamhet som gör det möjligt för oss att kontinuerligt utvecklas.
  • Att kontakterna med våra kunder ger oss erfarenhet och kunskap som ständigt ger impulser till ett fortsatt kvalitetsarbete.
  • Att kontinuerligt bedriva verksamheten på ett miljöanpassat sätt med så liten inverkan som möjligt av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.
  • Att använda våra resurser effektivt, återvinna allt som går och minska spridningen av föroreningar.
  • Att sträva efter att samordna miljöarbetet med utgångspunkt i personalens hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.
  • Att genom ständigt ut- och fortbildning motivera medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.
  • Att genom vårt eget agerande även kunna påverka kunder och leverantörer att sätta miljön i främsta rummet.